ZWROTY TOWARÓW

1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22 ze zn. 1 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenia przed upływem 14 dniowego terminu.

2.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22 ze zn. 1 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenia przed upływem 14 dniowego  terminu. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie pisemnego  oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłane dowolnym sposobem porozumienia się na odległość, np:  wiadomością e-mail, na adres sklep@warex.pl

DANE DO FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 Adres firmy : Warex Włodzimierz Hoffmann 87-100 Toruń ul.Podmurna 65/4

Dane konsumenta Imię: Nazwisko: Ulica Miejscowość Kod pocztowy Telefon

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ sprzed/kupuj. zam niniejszym zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, odstępuję od umowy sprzedaży zawartej dnia , nr zamówienia, nr faktury lub paragonu : następującej rzeczy:

podać Ilość i cene przedmiotu

należy dołączyć do przedmiotu instrukcją montażu, - instrukcją obsługi.wraz całą zawartością jaka była w pierwotnej przesyłce.

Proszę o zwrot kwoty: zł {słownie: } Przelewem na konto bankowe o nr - 

 Adres dla zwrotu towarów : Warex Włodzimierz Hoffmann 87-100 Toruń ul.Podmurna 65/4

3.Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

4.W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

6.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci wartość oddanego towaru na podany nr konta przez kupującego.

8.Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Opis procedury reklamacji

W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:

a. skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją). Szczegółowe warunki postępowania gwarancyjnego jak i lista punktów serwisowych zostały określone w oświadczeniu gwarancyjnym, mogą być opublikowane na stronie internetowej producenta. 

b. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona za pomocą  formy elektronicznej lub  formy pisemnej na adres sklepu WAREX.PL . Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep WAREX.PL niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep WAREX.PL albo sklep WAREX.PL  nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep WAREX.PL nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sklep WAREX.PL . Każdy towar zakupiony w sklepie WAREX.PL  jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta. Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia sprzętu oraz producenta

POZOSTAŁE INFORMACJE

Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/